POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatność określa zasady przetwarzania i ochronę danych osobowych Użytkowników korzystających ze strony www.akademiaurody.pruszkow.pl

Administratorem danych osobowych (ADO) jest Spółka Akademia Urody Sabiny Jabłońskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Sienkiewicza 5/51, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000721098 NIP: 5342578259, REGON: 369589194.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

JAKIE DANE PRZETWARZAMY I W JAKIM ZAKRESIE

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się poprzez ich gromadzenie za pośrednictwem witryny www.akademiaurody.pruszkow.pl

Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Wprowadzenie danych osobowych do formularza kontaktowego odbywa się poprzez wprowadzenie ich przez Użytkownika którego dotyczą. Przedmiotowe dane swoim zakresem obejmują: imię, nazwisko,  nr telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail, nr IP Użytkownika. Powyższe dane będą przetwarzane, o ile zostaną podane w związku z przesłanym przez Użytkownika wypełnionym formularzem  kontaktowym na stronie www.akademiaurody.pruszkow.pl

Zgromadzone dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych przez Administratora.

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań w celu zapobiegania naruszeniu ochrony danych osobowych.

Administrator oświadcza, iż dane osobowe Użytkowników są:

– przetwarzane zgodnie z prawem

-zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

– przechowywanie danych osobowych  w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej jednak niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi strony www.akademiaurody.pruszkow.pl przysługuje prawo:

– dostępu do swoich udostępnionych danych osobowych jak również prawo dokonywania uzupełnienia oraz aktualizacji  danych osobowych,

– żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych, a w przypadku gdy są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem prawa – ich usunięcia.

– sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych- w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

– żądania udostępnienia kopi danych osobowych.

Użytkownik w celu dokonania zmian swoich danych osobowych bądź ich usunięci powinien skontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji za pośrednictwem poczty e-mail: biuro.akademiaurody@gmail.com,

DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

 

1.Dostęp do Danych Osobowych posiada: Administrator Danych Osobowych oraz świadczące usługi za pomocą witryny internetowej www.lawyersmdb.com.pl, a także informatycy, administratorzy bezpieczeństwa, podmioty zajmujące się konserwacją i

administrowaniem witryny internetowej.

2.Administrator danych osobowych prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są obowiązane zachować w tajemnicy dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W sprawach nieobjętych niniejszym dokumentem mają zastosowanie przepisy ustawy o

ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.).

  1. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia zmienionej Polityki Prywatności w witrynie internetowej.